kinwat today news

सलून, केशकर्तनालये, ब्युटी पार्लर सुरु ठेवण्यास अटींच्या अधीन राहून परवानगी

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- जिल्हायातील केशकर्तनालय दुकाने, स्पा , सलुन, ब्यु‍टी पार्लर अटी व शर्तीचे अधीन राहून शनिवार 27 जून पासून सकाळी 9 ते सायं. 5 पर्यंत चालू ठेवण्याास पुढील आदेशापर्यंत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी परवानगी दिली आहे.

ज्य शासनाच्या 25 जून 2020च्या आदेशानुसार केशकर्तनालय दुकाने, स्पाा, सलुन, ब्यु,टी पार्लर चालू ठेवण्याशसाठी अटी व शर्तीचे अधीन ही परवानगी दिली आहे. त्याअनुषंगाने केवळ निवडक सेवा जसे की केस कापने, केसाला रंग देणे इत्या दीला परवानगी असेल परंतू इतर सेवांना सध्याे परवानगी नाही. या सेवेच्या बाबी दुकानात स्पेष्टेपणे दर्शविल्या जाव्यारत. सलून कर्मचाऱ्यांनी हातमोजे, अॅप्रॉन आणि मास्का इत्यादीचा समावेश असलेले संरक्षक साधने वापरणे आवश्यरक आहे. प्रत्येषक सेवेनंतर खुर्ची स्वऱच्छज / निर्जतूक करुन दुकानातील संपूर्ण क्षेत्र आणि जमिन, पृष्ठ भाग, फरशी प्रत्ये्क 2 तासांनी स्वपच्छज व निर्जंतूक करण्याीत यावेत. टॉवेल्सत, नॅपकिन्सठ यांचा वापर झाल्याीनंतर त्याऱची विल्हेनवाट लावता येईल अशा प्रकारच्या (Disposable) टॉवेल्सस, नॅपकिन्स,चा वापर करण्याात यावा. तसेच वापरुन झाल्याेवर विल्हे्वाट न लावता येण्याsजोग्याट (Non Disposable) उपकराणांचे प्रत्येलक सेवेनंतर स्व च्छय आणि निर्जंतूकीकरण करणे बंधनकारक आहे. सेवा देणारा व सेवा घेणारा सोडून इतर व्यंक्तीचमध्येा 3 फुटाचे अंतर ठेवणे बंधनकारक राहील. मास्कॉ, रूमाल नाका तोंडाला झाकुण ठेवील अशा प्रकारचे असणे आवश्ययक आहे. तसेच दुकानामध्येे सॅनिटायझर, हॅन्डावॉश, साबण, व इतर हात धुण्यायचे साहित्य. ठेवणे बंधनकारक राहील. ग्राहकांना केवळ अपॉइमेंट (Appointment) घेऊनच येण्यासस कळवावे. ग्राहक विनाकारण दुकानामध्ये वाट पाहत राहणार नाही याची सलुन्सA मालकांनी दक्षता घ्यायवी. प्रत्येुक दुकानदारांनी ग्राहकांनी वरिल प्रमाणे घ्यापवयाच्यान दक्षतेबाबतची माहिती दुकानाच्या दर्शनी भागात ठळक स्वतरुपात लावण्यानत यावी. या अटींचे उल्लपघन केल्याास दंडात्मबक व कायदेशिर कार्यवाही करुन दिलेली मुभा रद्द करण्याात येईल.

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यमक्तीक, संस्थाि अथवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्तीी व्यावस्थायपन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यावत येईल व कारवाई करण्‍यात येईल.

सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्याावश्यतक साधने व सुविधा यांची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करावी. तसेच वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्याा कृत्याधसाठी कुठल्या्ही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर विरुध्दस कुठल्याेही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी 26 जून 2020 रोजी निर्गमित केले आहेत.

Social share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply